Careers

Head Of Global Marketing

Senior Content Marketer

Accounting Executive

Marketing Executive

Business Development

Video Editor

Head Of Global Marketing (Full Time)

รับผิดชอบเรื่องกิจกรรมทางการตลาด ดูแลภาพลักษณ์ จัดการส่งเสริมธุรกิจขององค์กรให้ออกสู่ต่างประเทศ

Marketing Executive (Full Time)

จัดวางกลยุทธ์ วางแผนกิจกรรมทางการตลาดให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึงคิดกิจกรรมเกี่ยวกับธุรกิจต่างๆ

Senior Content Marketer (Part Time)

ดูแลกิจกรรมทั้งหมดเกี่ยวกับ Content บนเว็บไซต์และสื่อ Social Media ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram และ Line

Accounting Executive (Full Time)

ดูแลลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ รวมถึงเป็นตัวกลางในการประสานงาน ระหว่างองค์กรกับลูกค้า เพื่อให้การเจรจาดำเนินได้อย่างไหลลื่น

Business Development (Part Time)

จัดกิจกรรมต่างๆให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการควบคุมค่าใช้จ่าย วิเคราะห์ภาพรวมของกลยุทธ์

Video Editor (Full Time)

ตัดต่อวีดีโอ ถ่ายรูปภาพ ออกกองถ่ายและมีความสามารถในการออกแบบภาพกราฟิกเบื้องต้น

No Product in Cart.